Kerncijfers

Om cijfers te kennen in verband met uitingen van racisme, zijn de meldingen die bij UNIA binnenlopen een belangrijke bron van informatie. Cijfers van meldingen mogen echter niet beschouwd worden als een weergave van de werkelijke situatie in de maatschappij, want een groot deel van de gevallen wordt niet gemeld. Cijfers van meldingen zijn alleen maar een indicator van waar de problemen zich kunnen voordoen. Anderzijds blijken niet alle meldingen echte gevallen van racistisch gedrag te betreffen.

Daarom geven we hieronder eerder de cijfers weer met betrekking tot de dossiers die op basis van die meldingen werden geopend, want dat levert de relevantste cijfers op: deze betreffen de meldingen waarvoor UNIA effectief bevoegd is, en waar de melder een concreet advies of een concrete tussenkomst van UNIA verwacht.

Voor de nieuwe dossiers die in 2016 door UNIA geopend werden, hadden er 698 betrekking op de zogenaamd ‘raciale’ criteria. Op een totaal van 2.059 dossiers, betekent dit dus 33%.

Uit cijfers UNIA blijkt dat de belangrijkste domeinen voor dossiers over raciale discriminatie gaan over haat op het internet, de arbeidsmarkt en goederen en diensten (bv. verhuren van woningen, toegang tot discotheken, cafés enz.)

%

Media (vooral aanzetten tot haat op het internet) – 177 dossiers of

%

Werk (vooral over pesterijen op de werkvloer met een discriminatoir karakter, over problemen bij ontslag of over aanwerving) – 169 dossiers of

%

Goederen & diensten (vooral problemen bij het verhuren van een woning, beledigingen in winkels of toegangsweigeringen in publieke plaatsen zoals discotheken, cafés, …) – 164 dossiers of

%

Samenleving – 60 dossiers of

%

Politie & justitie – 64 dossiers of

%

Onderwijs - 40 dossiers of

%

Diverse activiteiten – 20 dossiers of

%

Sociale zekerheid – 2 dossiers of <

%

Andere – onduidelijk – 2 dossiers <

Ook als we de cijfers bekijken voor alle meldingen binnen elk bevoegdheidsdomein, zien we dezelfde trends terugkomen:

Binnen het domein ‘media/internet’, heeft maar liefst 46% van alle nieuwe dossiers betrekking op racisme.

“Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat Unia een dossier opent over haatboodschappen in de media. In 83% van de gevallen gaat het om onlineboodschappen, vooral verspreid op sociale media en discussiefora. In 2016 opende Unia 276 dossiers rond discriminatie of aanzetten tot haat in dit domein. Terwijl in 2015 haatboodschappen vooral gericht waren tegen vluchtelingen, waren ze in 2016 voornamelijk gericht tegen een amalgaam van vreemdelingen/moslims en terroristen gelinkt aan de aanslagen. We werden hier dus het meest bevraagd over uitlatingen over de zogenaamde raciale criteria en geloof (de islam in het bijzonder). Het grootste deel van de haatboodschappen werd geuit op sociale media (Facebook, Twitter, …), namelijk 38% van het totaal aantal dossiers in 2016”. (Cijferrapport UNIA 2016 – p 19)

Binnen het domein ‘werk’ heeft 29% van alle nieuwe dossiers betrekking op racisme.

Binnen het domein “goederen en diensten”, heeft 31% van alle nieuwe dossiers in 2016 betrekking op racisme. Raciale discriminatie speelt zich voornamelijk af in het subdomein huisvesting, waarbij de toegang tot een huurwoning ontzegd wordt. Daarna, in mindere orde, gaat het over toegangsweigeringen tot discotheken of cafés.

Share This